Δευτέρα, 5 Μαΐου 2014

ΕΥΧΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑΝ ΤΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ + Μητροπολίτου Ν.Ιωνίας ΤιμοθέουΚύριε Ιησού Χριστέ,Υιέ του Θεού Μονογενές,ο διά σπλάχνα ελέους σαρκωθείς καί τεχθείς εκ της Παναχράντου Υπερευλογημένης Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Αειπαρθένου Μαρίας,και ως βρέφος τεσσαρακονθήμερον εν τω Ναώ προσαχθείς και εν αγκάλαις του δικαίου πρεσβύτου Συμεών βασταχθείς,ο την Χαναναίαν ελεήσας και ίασιν αποδούς τη θυγατρί αυτής,ο τον μονογενή της χήρας υιόν εν Ναίν και την θυγατέρα του Ιαείρου εγείρας και τα δάκρυα των θλιβομένων μητέρων εις χαράν μεταποιήσας.
Πρόσδεξαι και ημών τας ευχαριστηρίους ταύτας δεήσεις,ας προσφέρομέν Σοι,Αγαθέ,υπέρ των απανταχού της γής ευσεβών Ελληνίδων Ορθοδόξων Μητέρων,μάλιστα δε των της ημετέρας παροικίας. 
Εισελθέτω ενώπιόν Σου ο κλαυθμός των νηπίων,το δάκρυ των ορφανών,η κραυγή των ασθενούντων και των μητέρων ο στεναγμός.
Σύ γάρ εδωρήσω,Κύριε,πάσιν ανθρώποις φύλακα άγγελον την Μητέρα,εμφυτεύσας εν τοις μητρικοίς σπλάχνοις τρυφερότητα και φίλτρον ιερόν και στοργήν ακένωτον.Σύ δε και την Παναγίαν Μητέρα Σου,ως σκέπην θερμήν και προστασίαν αμετάθετον, εχαρίσω ημίν. 
Επάκουσον ούν ημών δεομένων Σου εν τη ευσήμω ημέρα ταύτη και αξίωσον τας μητέρας εν γήρει πίονι καταντήσαι και ιδείν τα εαυτών τέκνα,ως νεόφυτα ελαιών κύκλω της τραπέζης αυτών,αυξανόμενα εν τη πίστει και προκόπτοντα εν τοις παραγγέλμασί Σου. Δίδαξον αυτάς εν σεμνότητι βίου περιπατείν και τον κρυπτόν της καρδίας κόσμον στοχάζεσθαι και εν ταπεινώσει και υπομονή πάσας τας ημέρας της ζωής αυτών διάγειν.Οδήγησον δε αυτάς εν παιδεία και νουθεσία Σού του Κυρίου ημών τα εαυτών τέκνα εκτρέφειν και το εν οικογενεία προορισμόν αυτών αξίως επιτελείν.
Πρεσβείαις της υπερυμνήτου Μητρός Σου,της μόνης ευλογημένης εν γυναιξί και πάντων Σου των Αγίων.Αμήν. 

+  Ο Ν.Ιωνίας και Φιλαδελφείας ΤιμόθεοςΑπολυτίκιο Υπαπαντής

Χαίρε κεχαριτωμένη Θεοτόκε Παρθένε· εκ σου γαρ ανέτειλεν ο Ήλιος της
δικαιοσύνης, Χριστός ο Θεός ημών, φωτίζων τους εν σκότει. Ευφραίνου και συ
Πρεσβύτα δίκαιε, δεξάμενος εν αγκάλαις, τον ελευθερωτήν των ψυχών ημών,
χαριζόμενον ημίν, και την Ανάστασιν.

Κοντάκιο Υπαπαντής

Ο μήτραν παρθενικήν αγιάσας τω τόκω σου, και χείρας του Συμεών ευλογήσας
ως έπρεπε, προφθάσας και νυν έσωσας ημάς, Χριστέ ο Θεός. Αλλ' ειρήνευσον
εν πολέμοις το πολίτευμα, και κραταίωσον βασιλείς, ους ηγάπησας, ο μόνος
φιλάνθρωπος. 
Ο άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης + 12 Ιουλίου

ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΠΑΙΣΙΟΣ Ο ΚΑΠΠΑΔΟΚΗΣ + 12 ΙΟΥΛΙΟΥ  Ο Άγιος γέροντας Παΐσιος υπήρξε μια από τις πιο φωτισμένες αγίες μορφές της Εκκλησίας μας, ...