Πέμπτη, 25 Σεπτεμβρίου 2014

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣὉ Μητροπολίτης  
Νέας Ἰωνίας καί Φιλαδελφείας Κωνσταντῖνος 
πρός  τόν Ἱερόν Κλῆρον καί
τό θεοσεβές πλήρωμα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Ἀδελφοί μου ἀγαπητοί ἐν Κυρίῳ,

παρῆλθον ἢδη εἲκοσι ὁλόκληρα ἒτη ἀπό τότε πού ἡ Χάρις τοῦ Ἀρχιποίμενος Χριστοῦ μέ ἒταξε Ποιμένα καί Ἐπίσκοπον καί Πνευματικόν Πατέρα τῶν λογικῶν Αὐτοῦ προβάτων εἰς τήν Ἱεράν Μητρόπολιν Νέας Ἰωνίας καί Φιλαδελφείας, διαδεχθείς εἰς αὐτήν τόν Μακαριστόν Μητροπολίτην Νέας Ἰωνίας καί Φιλαδελφείας κυρόν Τιμόθεον τόν Ματθαιάκην, πλησίον τοῦ ὁποίου εἶχον εἰργασθεῖ ὡς Πρωτοσύγκελλος αὐτοῦ διά τήν συγκρότησιν καί δημιουργίαν τῆς νεοσυστάτου τότε Ἱερᾶς Μητροπόλεως, καθῶς καί διά τά εὐαγῆ Ἱδρύματα τά ὁποῖα κοσμοῦν τήν Ἱεράν αὐτήν Μητρόπολιν. Ἐάν κατά τό μακρόν αὐτό διάστημα εἰργάσθην μέ ὃλας μου τάς δυνάμεις καί ἀμείωτον πάντοτε ζῆλον, αὐτό τό γνωρίζει καλύτερον παντός ἂλλου ὁ Παντογνώστης καί Παντεπίσκοπος Θεός, ὁ Ὁποῖος καί θά μέ κρίνῃ ἀναλόγως κατά τήν μεγάλη καί ἐπιφανῆ ἡμέρα τῆς Δευτέρας Παρουσίας Του. 
Ἢδη ὃμως ἀδελφοί μου τά ἒτη παρῆλθον καί ἀφῆκαν ἐπάνω μου τά ἲχνη των, πρό ἒτους δε περίπου ἒπαθα σοβαρώτατον ἀτύχημα μέ συντριπτικόν κάταγμα εἰς τό ἀριστερόν πόδι μου, τό ὁποῖον μέ ταλανίζει δυστυχῶς ἀκόμη καί ἐξαιτίας τοῦ ὁποίου ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας μας ἒκρινε, ὃτι πρέπει νά μέ ἀπαλάξῃ τῶν καθηκόντων μου ὡς Ποιμενάρχου τῆς Ἱερᾶς αὐτῆς Μητροπόλεως. 
Ἀποχωρῶν λοιπόν τῆς ἐνεργοῦς ὑπηρεσίας ἀπό τήν ἁγιωτάτην αὐτήν Μητρόπολιν, θέλω νά ἐκφράσω πρός πάντας, καί τόν ἱερόν κλῆρον καί τόν θεοσεβῆ λαόν τῆς Ἱερᾶς αὐτῆς Μητροπόλεως, τάς ἀπείρους καί εὐγνώμονας εὐχαριστίας μου τόσο διά τήν ἀγάπην καί τόν σεβασμόν μέ τά ὁποῖα περιβάλλετε τό ταπεινόν μου πρόσωπον, ὃσο καί διά τήν βοήθειαν τήν ὁποίαν προσεφέρατε ὁσάκις ἐζήτησα αὐτήν διά διαφόρους ἀνάγκας καί τῶν εὐαγῶν Ἱδρυμάτων μας ἀλλά καί μελῶν τοῦ πληρώματος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. 
Ἐπικαλοῦμαι ἐπί πάντας ὑμᾶς καί τάς οἰκογενείας ὑμῶν πλουσίαν τήν χάριν καί τό ἒλεος καί τήν εὐλογίαν τοῦ Πανοικτίρμονος Θεοῦ, παρακαλῶ δε ἀπό καρδίας ὃπως μνημονεύητε καί σεῖς τοῦ ὀνόματός μου εἰς τάς πρός Κύριον προσευχάς σας. 
Ἐπί τούτοις διατελῶ μετά διαπύρων πατρικῶν εὐχῶν,

Ὁ Μητροπολίτης

Ὁ Νέας Ἰωνίας καί Φιλαδελφείας Κωνσταντῖνος  

Ο άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης + 12 Ιουλίου

ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΠΑΙΣΙΟΣ Ο ΚΑΠΠΑΔΟΚΗΣ + 12 ΙΟΥΛΙΟΥ  Ο Άγιος γέροντας Παΐσιος υπήρξε μια από τις πιο φωτισμένες αγίες μορφές της Εκκλησίας μας, ...