Σάββατο, 21 Φεβρουαρίου 2015

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ ΚΑΤΗΧΗΤΗΡΙΟΣ ΛΟΓΟΣ Μ.ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ
                 + Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Σ 
ΕΛΕῼ ΘΕΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ - ΝΕΑΣ ΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ 
ΠΑΝΤΙ Τῼ ΠΛΗΡΩΜΑΤΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ, ΧΑΡΙΣ ΕΙΗ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗ ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ, ΠΑΡ᾿ HΜΩΝ ΔΕ ΕΥΧΗ, ΕΥΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΧΩΡΗΣΙΣ 
«Τὸ στάδιον τῶν ἀρετῶν ἠνέῳκται· οἱ βουλόμενοι ἀθλῆσαι εἰσέλθετε» (στιχηρὸν ἰδιόμελον τοῦ Τριῳδίου, Κυριακὴ τῆς Τυρινῆς).
Ἀδελφοὶ καὶ Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,
Ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστὸς ἐγκεντρίζει ἡμᾶς εἰς τὸ σῶμα Του καὶ μᾶς καλεῖ νὰ γίνωμεν ἅγιοι «ὅτι ἐγώ», λέγει, «ἅγιός εἰμι» (Α΄ Πέτρ. α΄, 16). Ἐπιθυμεῖ ὁ Πλάστης μας νὰ ἔχωμεν κοινωνίαν μαζί Του καὶ νὰ γευθῶμεν τῆς χάριτός Του, νὰ μετάσχωμεν δηλαδὴ τῆς ἁγιότητός Του. Ἡ κοινωνία μὲ τὸν Θεὸν εἶναι ζωὴ μετανοίας καὶ ἁγιότητος, ἡ δὲ ἀπομάκρυνσις ἐξ Αὐτοῦ, ἡ ἁμαρτία, ταυτίζεται ἀπὸ τοὺς Πατέρας τῆς Ἐκκλησίας μὲ τὴν «κακίαν τῆς καρδίας». Ἡ «ἁμαρτία οὐκ ἔστι τῆς φύσεως, ἀλλὰ τῆς κακῆς προαιρέσεως» (Θεοδωρήτου Κύρου, Διάλογος Α΄- Immutabilis, P.G. 83, 40D) ἢ τοῦ κακοῦ πνεύματος καὶ «οὐδεὶς πίστιν ἐπαγγελλόμενος ἁμαρτάνει», κατὰ τὸν Θεοφόρον Ἰγνάτιον.
Ἡ ἁγιότης εἶναι ἰδιότης τοῦ Κυρίου, ὁ Ὁποῖος εἶναι ὁ «προσφέρων καὶ προσφερόμενος καὶ προσδεχόμενος καὶ διαδιδόμενος». Ὁ κατὰ χάριν ἱερουργὸς τοῦ Μυστηρίου τῆς Θείας Εὐχαριστίας προσφέρει εἰς τοὺς πιστοὺς «τὰ ἅγια τοῖς ἁγίοις», Σῶμα καὶ Αἷμα Χριστοῦ, καὶ λαμβάνει ἀμέσως παρὰ τοῦ πληρώματος τῶν Ὀρθοδόξων τὴν ἀπόκρισιν εἰς τὴν προσφορὰν ὅτι: «εἷς ἅγιος, εἷς Κύριος, Ἰησοῦς Χριστός, εἰς δόξαν Θεοῦ Πατρός», ὁ «ἐσθιόμενος καὶ μηδέποτε δαπανώμενος, ἀλλὰ τοὺς μετέχοντας ἁγιάζων».
Εἰς τὸν ἀγῶνα τοῦ ἀνθρώπου νὰ ἐπιτύχῃ τὸ «καθ᾿ ὁμοίωσιν» μὲ τὸν Θεόν, διὰ τὸ ὁποῖον ἐδημιουργήθη, τὴν ἁγιότητα δηλαδή, ἡ ἀποβλέπουσα ἀποκλειστικῶς καὶ μόνον εἰς τὴν σωτηρίαν τοῦ ἀνθρώπου Μία, Ἁγία, Καθολικὴ καὶ Ἀποστολικὴ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία «θεοπρεπῶς ἐδογμάτισε» μίαν περίοδον τοῦ ἔτους ὡς περίοδον ἰδιαιτέρας προσευχῆς καὶ δεήσεως πρὸς κατευνασμὸν τῶν παθῶν τῆς ψυχῆς καὶ τοῦ σώματος.
Ἡ περίοδος αὕτη εἶναι ἡ ἀρχομένη ἀπὸ τῆς αὔριον σωτήριος προετοιμασία διὰ τὸ «Πάσχα τὸ μέγα καὶ ἱερώτατον Χριστοῦ». Εἶναι ἡ Ἁγία καὶ Μεγάλη Τεσσαρακοστή, τὴν ὁποίαν πρέπει νὰ βιώσωμεν «δέησιν προσάγοντες καὶ ἄφεσιν αἰτοῦντες», ὥστε νὰ γευθῶμεν ἀληθῶς τὸ Πάσχα «μετὰ πάντων τῶν Ἁγίων», γινόμενοι «ἅγιοι», διὰ τῆς ὁμολογίας ἐνώπιον Θεοῦ καὶ ἀνθρώπων ὅτι εἴμεθα «σκεύη κεραμέως» συνθλιβόμενα ὑπὸ τοῦ πονηροῦ καθ᾿ ἡμέραν, «πίπτοντες καὶ ἀνιστάμενοι». Νὰ ὁμολογήσωμεν δηλαδὴ τὴν ἀνθρωπίνην ἀτέλειαν καὶ ἀδυναμίαν μας καὶ τὴν ἐνώπιον Θεοῦ μηδαμινότητά μας, μετανοοῦντες καὶ ἐπαναλαμβά-νοντες ἐν ἑσπέρᾳ καὶ πρωὶ καὶ μεσημβρίᾳ καὶ ἐν παντὶ καιρῷ καὶ πάσῃ ὥρᾳ, καίτοι «ἅγιοι» διὰ τοῦ βαπτίσματος, ὅτι «εἷς Ἅγιος, εἷς Κύριος, Ἰησοῦς Χριστός, εἰς δόξαν Θεοῦ Πατρός».
Καλοῦμεν, λοιπόν, πάντας τοὺς Ὀρθοδόξους πιστούς, κληρικούς, μοναχοὺς καὶ μοναχάς, ἀδελφοὶ καὶ τέκνα, νὰ μεταβάλωμεν τὴν ζωήν μας, πάντοτε μέν, ἰδιαιτέρως δὲ κατὰ τὴν περίοδον αὐτὴν τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, εἰς ἀγαπητικὴν πρὸς τὸν πλησίον προσπάθειαν προπαρασκευῆς διὰ τὴν μετοχὴν ἐκτυπώτερον ἀπὸ τοῦδε εἰς τὴν ἀνέσπερον Βασιλείαν τοῦ Κυρίου, τὸ «καινὸν Πάσχα». Προσκαλοῦμεν τοὺς πάντας εἰς ζωὴν ἁγιότητος καὶ πνευματικοῦ ἀγῶνος διὰ νὰ χαρισθῇ εἰς τὸν κόσμον καὶ εἰς ἡμᾶς ὡς «δόσις ἀγαθὴ» καὶ ὡς «δώρημα τέλειον» ἡ δυνατότης τῆς ὑπερβάσεως τῆς ἁμαρτίας, διότι «πᾶς ὁ γεγεννημένος ἐκ τοῦ Θεοῦ ἁμαρτίαν οὐ ποιεῖ [...] καὶ οὐ δύναται ἁμαρτάνειν, ὅτι ἐκ τοῦ Θεοῦ γεγέννηται» (Α ́  Ἰωάν. γ΄, 9-10).
Ἂς εἰσέλθωμεν, λοιπόν, μὲ ὅλην τὴν ψυχήν μας, μὴ σκυθρωπάζοντες, ἀλλὰ χαίροντες καὶ ἀγαλλόμενοι, εἰς τὸ πνευματικὸν τοῦτο στάδιον τῶν ἀρετῶν καὶ ἂς καθοπλισθῶμεν «ἀγάπης τὴν λαμπρότητα, προσευχῆς τὴν ἀστραπήν, ἁγνείας τὴν καθαρότητα, εὐανδρίας τὴν ἰσχύν», καὶ ἂς συνοδοιπορήσωμεν μὲ τὸν Κύριον, δεόμενοι Αὐτοῦ νὰ μὴ «παρίδῃ ἡμᾶς κινδυνεύοντας τὴν ἀπ᾿ Αὐτοῦ διάστασιν» (Δοξαστικὸν τῆς Σταυροπροσκυνήσεως), ἀλλὰ νὰ μᾶς ἀξιώσῃ «ὅπως λαμπροφόροι προφθάσωμεν εἰς τὴν ἁγίαν καὶ τριήμερον Ἀνάστασιν, τὴν καταλάμπουσαν ἀφθαρσίαν τῷ κόσμῳ» (ποίημα Θεοδώρου, ἀκολουθία Δευτέρας Α΄ Ἑβδομάδος Νηστειῶν).
Ἀδελφοὶ καὶ τέκνα ἐν Χριστῷ,
Ἡ Ἁγία καὶ Μεγάλη Τεσσαρακοστὴ εἶναι ὡς περίοδος προετοιμασίας καὶ μετανοίας φωνὴ τῆς συνειδήσεώς μας, ἡ ὁποία, ἐσωτερικὴ καὶ ἀνέκφραστος, εἶναι προσωπικὴ κρίσις. Ὅταν μᾶς εὑρίσκῃ σφάλλοντας διαμαρτύρεται ἐντονώτατα, καθότι «οὐδὲν αὐτῆς βιαιότερον ἐν κόσμῳ», κατὰ τὸν βιωματικὸν κήρυκα τῆς μετανοίας Ἅγιον Ἀνδρέαν Κρήτης. Ὅθεν, πρέπει νὰ εἰρηνεύῃ μὲ τὴν συνείδησίν του ἕκαστος, διὰ τῆς μετανοίας, ὥστε «ἐν τῷ πυρὶ τῆς συνειδήσεως νὰ προσφέρωμεν μυστικὴν ὁλοκάρπωσιν», θυσιάζοντες τὰ πάθη μας καὶ προσφέροντες αὐτὰ θυσίαν ἀγάπης πρὸς τὸν συνάνθρωπον, ὅπως ὁ Κύριος ἑαυτὸν ὑπὲρ «τῆς τοῦ κόσμου ζωῆς καὶ σωτηρίας». Τότε μόνον θὰ ἀνατείλῃ καὶ δι᾿ ἡμᾶς ἐκ τοῦ τάφου ἡ συγγνώμη καὶ θὰ ζήσωμεν ὡς ἀνθρωπότης ἐν ἀλληλοσεβασμῷ καὶ ἀγάπῃ μακρὰν τῶν ὅσων βλέπομεν κατὰ τὰς ἡμέρας ταύτας φρικτῶν ἐγκλημάτων νὰ πλήττουν τὴν οἰκουμένην ἅπασαν. Εἰς τὸν ἀγῶνα τοῦτον ἔχομεν συμμάχους καὶ πρεσβευτὰς πάντας τούς Ἁγίους καὶ μάλιστα τὴν Παναγίαν Μητέρα τοῦ Κυρίου μας, τὴν διὰ τῶν ἱκεσιῶν της ὡς ἄλλος λουτὴρ «ἐκπλύνουσαν συνείδησιν».
Ὅθεν, προτρεπόμεθα καὶ παρακαλοῦμεν, ὡς πνευματικὸς Πατὴρ τῶν ἀνὰ τὴν οἰκουμένην Ὀρθοδόξων πιστῶν μας, ἑαυτοὺς καὶ ἀλλήλους, νὰ δράμωμεν μετὰ σπουδῆς εἰς τὸ ἀπὸ τῆς αὔριον ἀρχόμενον στάδιον τῶν ἀρετῶν, «μὴ ἄτοπα λογιζόμενοι, μὴ παράνομα πράττοντες», ἀλλὰ πορευόμενοι ἐν Χάριτι νὰ ἐκπλύνωμεν τὰς συνειδήσεις «γνώμῃ ἀγαθῇ» διὰ τῆς μετανοίας, ἔχοντες τὴν βεβαιότητα ὅτι οἱ οὐρανοὶ καὶ ἡ γῆ καὶ πάντα «τὰ ὁρατὰ καὶ ἀόρατα» θὰ καταυγασθοῦν ἐν τέλει ὑπὸ τοῦ φωτὸς τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου.
Ἡμεῖς δέ, «πρὸ τῶν θυρῶν τοῦ Ναοῦ τοῦ Κυρίου» ἱστάμενοι, ἐὰν ἀξίως πολιτευθῶμεν, θὰ περιβληθῶμεν χιτῶνα φωτεινὸν μιμήσεως τοῦ Χριστοῦ καὶ θὰ ἀξιωθῶμεν τοῦ «καινοῦ πόματος» ἐκ τῆς Πηγῆς τῆς ἀφθαρσίας, γευόμενοι τῆς χαρᾶς τοῦ ὀλβίου τάφου τοῦ Κυρίου καὶ συνωθούμενοι ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ «ἕως τῶν κεράτων τοῦ θυσιαστηρίου», ἐν τόπῳ ὅπου «τὰ φοβερὰ τελεσιουργεῖται». Γένοιτο.
 Ἁγία καὶ Μεγάλη Τεσσαρακοστὴ ,βιε´
  † Ὁ Κωνσταντινουπόλεως
διάπυρος πρὸς Θεὸν εὐχέτης πάντων ὑμῶν.


Δευτέρα, 16 Φεβρουαρίου 2015

ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ ΕΓΚΛΕΙΣΤΟΣ η "ΑΥΤΟΕΓΚΛΕΙΣΤΟΣ";


Στις μέρες που πέρασαν ζήσαμε όλοι μια τραγική κωμωδία που και προβληματίζει αλλά και προκαλεί θλίψη και γέλιο. Είναι στους πάντες πλέον γνωστή η υπόθεση του Πατριάρχου κ.Ειρηναίου που από τις 16 Φεβρουαρίου του 2008 παραμένει με εντολή  της διαδόχου στα Ιεροσόλυμα εκκλησιαστικής καταστάσεως και με την ανοχή των εκάστοτε ελληνικών Κυβερνήσεων,έγκλειστος μέσα στο απέριττο 
κελί του εντός των χώρων του Πατριαρχείου,φρουρούμενος από αγνώστου εθνικότητας και θρησκεύματος μισθοφόρους ,που δεν του επιτρέπουν την έξοδο από αυτό αλλά ούτε και την είσοδο σε όποιον θα ήθελε να τον επισκεφθεί,μηδέ των στενών του συγγενών εξαιρουμένων αλλά ούτε των συνηγόρων και ιατρών του.Η τροφοδοσία του γίνεται με τρόπο κινηματογραφικό με ένα καλαθάκι που ρίχνει από τον εξώστη της κατοικίας του και ένας άραβας παντοπώλης αναλαμβάνει τον εφοδιασμό του με τα αναγκαία που πληρώνουν φίλοι από την Ελλάδα και την Κύπρο. Τα παραπάνω είναι γνωστά,έχουν δημοσιοποιηθεί τα έχουν προβάλει μεγάλα τηλεοπτικά δίκτυα στην Ευρώπη, την Αμερική,το Ισραήλ και βέβαια στην Ελλάδα και τα έχουν δημοσιεύσει έγκριτες εφημερίδες έντυπες και ηλεκτρονικές. Για όλα αυτά έχουν ενημερωθεί κατά καιρούς πολιτειακοί και εκκλησιαστικοί παράγοντες στην Ελλάδα και στις Ορθόδοξες Χώρες ενώ το θέμα απασχόλησε και την Ελληνική Βουλή ύστερα από ερώτηση που κατέθεσαν οι Βουλευτές κ.κ.Γιάννης Δημαράς και Γαβριήλ Αβραμίδης προς τον τότε Υπουργό εξωτερικών κ. Ευάγγελο Βενιζέλο,για να εισπράξουν μια ψευδέστατη και παραπλανητική απάντηση από τον τότε Υφυπουργό κ.Κ. Γεροντόπουλο,όπως θα δούμε παρακάτω. Όλοι λοιπόν τα γνωρίζουν,οι πάντες "λυπούνται" αλλά δεν κάνουν τίποτα για να τελειώσει το μαρτύριο του Πατριάρχη. Πρόσφατα και συγκεκριμένα τον Ιανουάριο η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος,ύστερα από εισήγηση του Μητροπολίτη Καλαβρύτων κ. Αμβροσίου που σημειωτέων δεν έπαψε στιγμή να φωνάζει την Αλήθεια και να εκδηλώνει την συμπαράστασή του στον μάρτυρα Πατριάρχη,αποφάσισε να δει αδελφικά το θέμα και να προσφέρει τις καλές υπηρεσίες της για να τελειώσει ειρηνικά και με γνώμονα την Χριστιανική αγάπη αλλά και το καλό συμφέρον της Εκκλησίας που διασύρεται από τα καμώματα ορισμένων ανεύθυνων ρασοφόρων.Την είδηση ,που δεν διαψεύσθηκε,μετέδωσε το εκκλησιαστικό πρακτορείο ειδήσεων Romfea.gr και η δημοσιοποίησή της προκάλεσε αισθήματα χαράς και ανακουφίσεως στον ορθόδοξο κόσμο. Ας δούμε την είδηση : 
"Να συσταθεί τριμελής επιτροπή αρχιερέων από την Εκκλησία της Ελλάδος που θα ενεργήσει για την απελευθέρωση του έγκλειστου Πατριάρχη Ιεροσολύμων αποφάσισε η Ιερά Σύνοδος.
Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες της Romfea.gr στην επόμενη συνεδρίαση της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου θα συσταθεί η επιτροπή που θα εξετάσει τους τρόπους να λήξει η πολυετής παραμονή του πρώην Πατριάρχη Ιεροσολύμων Ειρηναίου στο κελί του στο Πατριαρχείο.
Την πρόταση για τη σύσταση της επιτροπής κατέθεσε στα μέλη της Δ.Ι.Σ. ο Μητροπολίτης Καλαβρύτων Αμβρόσιος, ο οποίος έχει δώσει μεγάλο αγώνα για την απελευθέρωση του κ. Ειρηναίου. 
Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές ο Μητροπολίτης Αμβρόσιος ζήτησε αρχικά από τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο να συσταθεί μία τετραμελής επιτροπή με επικεφαλής τον Αρχιεπίσκοπο κάτι που ο Αρχιεπίσκοπος δεν δέχτηκε λέγοντας πως δεν θέλει να δημιουργηθούν προστριβές με τις άλλες αδελφές Εκκλησίες. 
Έτσι αποφασίστηκε να οριστεί μία τριμελής επιτροπή, η οποία θα μεταβεί στα Ιεροσόλυμα για να πράξει τα δέοντα ώστε να λήξει το εν λόγω ζήτημα.
Στην επόμενη συνεδρίαση της ΔΙΣ αναμένεται να οριστούν και τα μέλη που θα απαρτίζουν την Επιτροπή."( http://www.romfea.gr/epikairotita/29639-2015-01-20-01-19-13) 
Ενώ λοιπόν όλοι περιμέναμε την ¨σύσταση της Επιτροπής" ,που τονίζουμε ότι θα ενεργούσε με την σύμφωνο γνώμη της Εκκλησιαστικής Ηγεσίας των Ιεροσολύμων και σε καμία περίπτωση δεν θα διέπραττε "εισπήδηση" , έπεσε ο εν αιθρία κεραυνός.Από τα Ιεροσόλυμα ήρθε ένα βροντερό ΟΧΙ συνοδευόμενο από το γνωστό περί "αυτοεγκλεισμού" κατάπτυστο ψέμα και μια απρέπεια σε βάρος της ελεύθερης δημοσιογραφίας. Το πρακτορείο εκκλησιαστικών ειδήσεων Romfea.gr,δημοσίευσε στις 4 Φεβρουαρίου την είδηση περί "Δυσφορίας του κ.Θεόφιλου στην επιθυμία της εκκλησίας της Ελλάδος να συμβάλει στην απελευθέρωση του Πατριάρχου κ.Ειρηναίου". Η είδηση συμπληρωνόταν με την σημείωση πως υπήρξε επιστολή σχετική του κ.Θεόφιλου προς τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και έχει ως εξής:
"Την έντονη διαμαρτυρία του εκφράζει ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων για την πρόθεση της Εκκλησίας της Ελλάδος να παρέμβει στην υπόθεση του πρώην Πατριάρχη Ειρηναίου.
Σε επιστολή που παρέλαβε η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος από τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων και απευθύνεται στον Αρχιεπίσκοπο και τα μέλη της Δ.Ι.Σ. ο Πατριάρχης κατηγορεί την Εκκλησία της Ελλάδος ότι δεν έχει δικαίωμα να παρέμβει στα εσωτερικά της Εκκλησίας.
Επισημαίνει πως πρόκειται για εκκλησιαστική εισπήδηση και δεν προτίθεται να συναινέσει ούτε να συμφωνήσει σε μία τέτοιου τύπου παρέμβαση.
Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες της Romfea.gr ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος θα έχει τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πατριάρχη για να διευθετήσουν το ζήτημα.
Νεότερη ενημέρωση 14.07
Σε ανακοίνωσή της η Διαρκής Ιερά Σύνοδος διαψεύδει την ύπαρξη επιστολής με την οποία διαμαρτύρεται το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων για παρέμβαση της Εκκλησίας της Ελλάδος στα εσωτερικά της. 
Η ενημέρωση που έχουμε εμείς από συνοδικό ιεράρχη είναι πως υπήρξε έντονη διαμαρτυρία του Πατριάρχη Ιεροσολύμων για ωμή παρέμβαση στα εσωτερικά της θέματα, την οποία εκ παραδρομής ο ιεράρχης ίσως εκτίμησε ότι έγινε μέσω επιστολής όπως και αναφέραμε.
Ωστόσο ο Αρχιγραμματέας Επίσκοπος Μεθώνης Κλήμης, ο οποίος προθύμως έσπευσε με επίσημη ανακοίνωση της Δ.Ι.Σ. να μας "διαψεύσει" ας απαντήσει στα εξής:
- Ισχύει ναι ή όχι ότι ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος έχει προγραμματίσει να έχει τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων για να εξετάσει την περίπτωση του πρώην Πατριάρχη Ειρηναίου για "ανθρωπιστικούς λόγους";
- Ισχύει ναι ή όχι το αίτημα αρχιερέων της Εκκλησίας της Ελλάδος να συστήσουν επιτροπή που θα εξετάσει την περίπτωση του κ. Ειρηναίου; Και αν όχι, Άγιε Αρχιγραμματέα τότε γιατί δεν διαψεύσατε και τότε την σχετική μας είδηση;
- Ισχύει ναι ή όχι ότι υπάρχει δυσφορία από αρχιερείς του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων για την πρόθεση της Εκκλησίας της Ελλάδος να ασχοληθεί με την περίπτωση του πρώην Πατριάρχη;(http://www.romfea.gr/epikairotita/29926-2015-02-04-09-19-29) 
'Όπως είδαμε η είδηση περί υπάρξεως επιστολής διαψεύσθηκε από την ΔΙΣ αφήνοντας όμως πολλά ερωτηματικά,ενώ υπήρξε ταυτόχρονη διάψευση και από το "ευαίσθητο"σε θέματα τύπου Πατριαρχείο Ιεροσολύμων που έχει ως ακολούθως:
"Τό Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων διαψεύδει κατηγορηματικῶς τό ἀπό 22ης Ἰανουαρίου / 4ης Φεβρουαρίου 2015 δημοσίευμα τοῦ ἠλεκτρονικοῦ πρακτορείου «Ρομφαία», ὅτι δῆθεν ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ. Θεόφιλος διεμαρτυρήθη δι' ἐπιστολῆς Αὐτοῦ πρός τόν Μακαριώτατον Ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶν κ. Ἱερώνυμον δι' ἐπέμβασιν Αὐτοῦ εἰς τά πράγματα τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων.
Τό Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων διαμαρτυρόμενον ἐντόνως διά τό ἄηθες δημοσίευμα τοῦτο, ἐπιφυλασσόμενον νά προβῇ εἰς τάς δεούσας ἐνεργείας, δηλώνει πρός πάντα φίλον τῆς ἀληθείας, ὅτι οὐδεμία ὑπῆρξεν ἐπικοινωνία μεταξύ τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ. Θεοφίλου καί τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν κ. Ἱερωνύμου.
Αἱ 2 Ἐκκλησίαι καί οἱ 2 Προκαθήμενοι διατηροῦν ἀγαστάς σχέσεις μεταξύ Αὐτῶν."
Πραγματικά εδώ ταιριάζει η παροιμία "φωνάζει ο κλέφτης για να φοβηθεί ο νοικοκύρης" . Δεν φτάνει που είναι ένοχοι,δεν φτάνει που ψεύδονται απειλούν κιόλας αντί να λουφάξουν. Γιατί μπορεί να μην υπήρξε γραπτή αντίδραση υπήρξε όμως προφορική όπως αποκάλυψε ο Συνοδικός Μητροπολίτης Καλαβρύτων κ.Αμβρόσιος και κανένας δεν τόλμησε να τον διαψεύσει:
"Τετάρτη, 11 Φεβρουαρίου 2015  Μητροπολίτης Καλαβρύτων Αμβρόσιος:
ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΣΤΙΓΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΜΑΣ!
ΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΟΣ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ!
Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ κ. ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ
Θα το επαναλάβουμε για μια ακόμη φορά! Η περίπτωση του Μακαριωτάτου Πατριάρχου πρ. Ιεροσολύμων κ. ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ, ο Οποίος παραμένει κλειδωμένος στο διαμέρισμα- κελλί του εκεί κάτω στα Ιεροσόλυμα αποτελεί στίγμα για όλη την Ορθοδοξία!
Ένοχοι είναι όλοι ανεξαιρέτως οι Πατριάρχες και Αρχιεπίσκοποι της Ορθοδόξου Εκκλησίας, οι οποίοι είτε σιωπούν, είτε αδιαφορούν!
Ο Μάρτυρας Πατριάρχης κ. ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ παραμένει έγκλειστος χωρίς καμμιά Δικαστική και κυρίως καταδικαστική Απόφαση!
Η διάδοχος εκκλησιαστική Διοίκηση των Ιεροσολύμων, ως φαίνεται, Τον φοβείται και γι' αυτό Τον κρατάει σε πλήρη απομόνωση! Και το πολύ χειρότερο: αν ταξιδεύσετε ως προσκυνητής στα Ιεροσόλυμα και θελήσετε να επισκεφθήτε τον έγκλειστο Πατριάρχη, ΔΕΝ θα σας το επιτρέψουν!
Γράφουμε, λοιπόν, το σημείωμα αυτό για να καταγγείλουμε δημοσίως την συμπεριφορά του Εξάρχου του Παναγίου Τάφου στην Αθήνα, του Πανοσιολ. Αρχιμ. π. Δαμιανού, ο οποίος -προφανώς- με εντολή του Μακαριωτάτου Πατριάρχου κ. Θεοφίλου, επισκέφθηκε προσφάτως τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμο, για να τον διαβεβαιώση, ότι ο άγιος αυτός Πατριάρχης κ. Ειρηναίος "δεν είναι "έγκλειστος", αλλά "αυτοέγκλειστος". Αυτό όμως είναι ένα μεγάλο ψέμα! " 
Ο άγιος και μαρτυρικός Πατριάρχης κ. Ειρηναίος, χωρίς τη θέλησή Του διατελεί σε πλήρη απομόνωση!
Καταγγέλλουμε, λοιπόν, αυτήν την αχαρακτήριστη συμπεριφορά της διαδόχου εκκλησιαστικής Διοικήσεως εκεί κάτω στην Αγία Γη!
Το ψέμα ΔΕΝ ΤΑΙΡΙΑΖΕΙ στους εκκλησιαστικούς ανθρώπους! Είναι το όπλο όσων αισθάνονται ένοχοι! Εκφράζουμε την λύπη μας και -γιατί όχι;- και την αγανάκτηση μας.
Αποτέλεσμα της παρεμβάσεως του εν Αθήναις Πανοσ. Εξάρχου κ. Δαμιανού είναι, ότι η Διαρκής Ιερά Σύνοδος στη Συνεδρίαση της 5ης Φεβρουαρίου ε.έ. αποφάσισε να ανακληθή η αποστολή της τριμελούς Αντιπροσωπείας στα Ιεροσόλυμα με σκοπό να προσφέρει εκεί εκ μέρους της Εκκλησίας μας μια αδελφική παρέμβαση αγάπης και γαληνεύσεως των πνευμάτων στην αγία Γη των Ιεροσολύμων.
Ώστε, λοιπόν, η παρέμβαση του εν Αθήναις Εξάρχου των Ιεροσολύμων κ. Δαμιανού μας ωθεί σε περαιτέρω αγώνες!
Δεν θα αφήσουμε να κυριαρχήσουν ούτε η αδικία, ούτε και το ψέμα! Κουράγιο, Μακαριώτατε κ. Ειρηναίε! "(http://mkka.blogspot.gr/2015/02/blog-post_60.html)
Δυστυχώς ο Σεβασμιώτατος Καλαβρύτων έχει απόλυτο δίκιο :"Το ψέμα ΔΕΝ ΤΑΙΡΙΑΖΕΙ στους εκκλησιαστικούς ανθρώπους! Είναι το όπλο όσων αισθάνονται ένοχοι! Εκφράζουμε την λύπη μας και -γιατί όχι;- και την αγανάκτηση μας." 
Ποιό είναι το μεγάλο ψέμα με το οποίο οι Ιεροσολυμίτες παραπλανούν τον κόσμο; Οτι δήθεν ο Μακαριώτατος Ειρηναίος δεν ειναι έγκλειστος αλλά αυτοέγκλειστος. Έχει δηλ. μόνος του κλειδωθεί στο κελί του σαν μια μορφή αντίστασης στα όσα σε βάρος του έγιναν.Αυτό είπε και ο κ.Γεροντόπουλος στην Βουλή,ότι δηλ. παραμένει "εκούσια στους χώρους του Πατριαρχείου".Στο απύθμενο αυτό ψέμα συμπληρώνουν με έμφαση " μπορεί όποτε θέλει να σηκωθεί να φύγει κανένας δεν θα τον εμποδίσει"!!! Αυτό ακριβώς θέλουν να φύγει από τα "πόδια" τους ο Ειρηναίος και ας πάει όπου θέλει αρκεί να φύγει. Αυτό του πρότειναν και οι ελληνικές Κυβερνήσεις ,αυτό του λένε "φιλικά" και διάφοροι εκκλησιαστικοί παράγοντες χωρίς να σταθούν στο γεγονός ότι έχει πάνω από 50 χρόνια στους αγίους Τόπους και κανένας δεν μπορεί να τον διώξει από εκεί, και το κυριότερο πως έχει κάθε δικαίωμα σαν ελεύθερος άνθρωπος και μάλιστα Πατριάρχης να αγωνίζεται με κάθε νόμιμο τρόπο για να αποδείξει την αθωότητά του. Για τον μακαριώτατο Ειρηναίο η λύση είναι κατά τους Ιεροσολυμίτες μονόδρομος, η φεύγει η παραμένει κλειδωμένος από τους ίδιους μέσα στο κελί του.Και βέβαια αυτό το τελευταίο δεν το λένε,αλλά παραποιούν με κουτοπονηριές την πραγματικότητα, ισχυριζόμενοι πως είναι "αυτοέγκλειστος". Και ειλικρινά είναι να λυπάται κανείς βλέποντας ανθρώπους και μάλιστα ηγέτες να τους πιστεύουν.
Όλοι ακούν την "άλλη πλευρά" και κανένας δεν βρήκε το θάρρος να ακούσει και τον Ειρηναίο. Όλοι όλα "τα ξέρουν" και τα " βλέπουν" εκτός από την κλειδαμπαρωμένη από έξω πόρτα του κελιού του Πατριάρχη. Ξέρετε εσείς κανένα "αυτοέγκλειστο" με κλειδωμένη από έξω την πόρτα του σπιτιού του και τα κλειδιά σε ξένα χέρια; Κανένας από όσους αγαπούν τον Πατριάρχη Ειρηναίο δεν ζητάει τίποτα παρά πάνω από το να μπορεί να τον επισκέπτεται όποτε θέλει ,από το να μπορεί ο Πατριάρχης να ζει κάτω από ανθρώπινες συνθήκες. Να ελπίσουμε ότι σύντομα κάποιος θα βρεθεί να βάλει στην θέση τους όσους ασχημονούν σε βάρος της Αλήθειας και της Δικαιοσύνης;
π.Τιμόθεος Ηλιάκης  
Η ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΗ ΑΠΟ ΕΞΩ ΠΟΡΤΑ ΤΟΥ ΚΕΛΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΕΙΡΗΝΑΙΟΥ

Η "ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ"


Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ κ.ΓΕΡΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: "O ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΕΚΟΥΣΙΩΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ"


ΜΕ ΤΗΝ κ,ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΧΝΑΚΗ ΤΗΝ ΜΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΔΑ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟ ΠΟΥ ΚΑΤΑΦΕΡΕ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΙΣΡΑΗΛΙΝΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΝΑ ΜΠΕΙ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ


   

Παρασκευή, 13 Φεβρουαρίου 2015

ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΑ ΚΟΛΛΥΒΑ ΣΥΝΤΑΓΗ
ΕΚΤΕΛΕΣΗ 
Μουσκεύουμε το σιτάρι όλη τη νύχτα. Το βράζουμε, το στραγγίζουμε και το στεγνώνουμε καλά. Αναμειγνύουμε όλα τα υλικά εκτός από τα στραγάλια και τη μισή ζάχαρη. Καλύπτουμε τα κόλλυβα με τα κοπανισμένα στραγάλια. Από πάνω στρώνουμε την υπόλοιπη ζάχαρη και διακοσμούμε τα κόλλυβα με άσπρα και ασημένια κουφέτα η καρπούς από ρόδι,αμύγδαλο και φουντούκι.
ΥΛΙΚΑ 
1 κ. σιτάρι
1 κ. καρύδια, αμύγδαλα και φουντούκια
1 κ. κουλουράκια μνημόσυνου κοπανισμένα
500 γρ. στραγάλια μαλακά κοπανισμένα
500 γρ. σταφίδες ξανθές (πλυμένες και στεγνωμένες)
1 κ. άχνη ζάχαρη
250 γρ. αλεύρι καβουρδισμένο
κανέλα
κύμινο 
Ρόδι 
Τετάρτη, 11 Φεβρουαρίου 2015

ΦΟΒΕΡΕΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ:"ΜΙΖΑ 6 ΕΚΑΤΟΜ.ΔΟΛΑΡΙΩΝ ΓΙΑ ΝΑ "ΤΕΛΕΙΩΝΟΥΜΕ"ΜΕ ΤΟΝ ΕΙΡΗΝΑΙΟ"

ΜΙΖΑ 6 ΕΚΑΤΟΜ.ΔΟΛΛΑΡΙΩΝ ( Σε πρώτη φάση) ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ.ΔΙΠΛΩΜΑΤΕΣ και ΚΛΗΡΙΚΟΥΣ ΓΙΑ ΝΑ "ΤΕΛΕΙΩΝΟΥΜΕ"ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΕΙΡΗΝΑΙΟ 

Καθώς πλησιάζει η θλιβερή επέτειος της 16ης Φεβρουαρίου 2008, κατά την οποία με"άνωθεν εντολή"και πλήρη κάλυψη της τότε ελληνικής Κυβερνήσεως ,οι πόρτες που οδηγούν στο κελί του Πατριάρχη Ειρηναίου κλειδώθηκαν με τον ίδιο να παραμένει μέσα σε αυτό φρουρούμενος από αγνώστου εθνικότητας και θρησκεύματος μισθοφόρους που όχι μόνο δεν επιτρέπουν την έξοδο του από αυτό αλλά απαγορεύουν και κάθε προς αυτόν επίσκεψη μηδέ των στενών του συγγενών εξαιρουμένων,φέρνουμε και πάλι στην δημοσιότητα μια καταγγελία του αρχιμανδρίτη Απόστολου Φορλίδα "που κατά το παρελθόν υπήρξε στενός συνεργάτης του μακαριστού Πατριάρχη Αλεξανδρείας Πέτρου και από την θέση αυτή,γνωρίζει πρόσωπα και πράγματα και από την "καλή"και από την "ανάποδη".Η καταγγελία αφορά "μίζα ύψους 6 εκατομ. δολαρίων,που δόθηκε σε πρώτη φάση,σε πολιτικούς,διπλωμάτες και κληρικούς,στην υπόθεση του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων".
 Η σοβαρή αυτή καταγγελία ΔΕΝ διαψεύτικε ποτέ από κανένα και λόγω της σοβαρότητος της χρήζει εισαγγελικής έρευνας . Να ελπίσουμε πως η νέα Ελληνική Κυβέρνηση θα παρέμβει και θα καθίσει τους ενόχους στο σκαμνί λύνοντας ταυτόχρονα και το μαρτύριο του Πατριάρχη Ειρηναίου; 
Αυτά για σήμερα και θα επανέλθουμε σύντομα .
π.Τιμόθεος Ηλιάκης  
Υ.Γ. Δεν είναι λένε οι ψεύτες των Ιεροσολύμων και τα παπαγαλάκια τους"έγκλειστος" αλλά "αυτοέγκλειστος" ο Πατριάρχης Ειρηναίος στο κελί του.Ας πάρουν την απάντηση από την φωτογραφία που ακολουθεί .Η πόρτα του κελιού του Πατριάρχη κλειδωμένη από έξω.
Κυριακή, 8 Φεβρουαρίου 2015

Η ΑΓΙΟΒΑΣΙΛΟΤΙΤΑ ΤΟΥ Ι.ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ ΑΙΤΩΛΟΥ Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ


Μέσα σε μια όμορφη και ζεστή ατμόσφαιρα έγινε η κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας στο Ναό Αγίου Κοσμά Αιτωλού Νέας Φιλαδελφείας το Σάββατο 7 Φεβρουαρίου.
Η εκδήλωση περιελάμβανε πλούσιο πολιτιστικό πρόγραμμα με ύμνους, και παραδοσιακά τραγούδια από μεγάλο χορό ψαλτών, μουσική και θεατρικά δρώμενα από νεαρά κατηχητόπουλα,ενώ κατά την διάρκειά της τιμήθηκε ο ενορίτης δημοσιογράφος κ. Γιώργος Κοντονής για τις προσφορές του στον Ι.Ναό.
Παραβρέθηκαν ο Δήμαρχος κ.Αρης Βασιλόπουλος, δημοτικοί σύμβουλοι, δημοσιογράφοι,οι αρχηγοί των Προσκόπων,ο Πρόεδρος των Μικρασιατικών Σωματείων και πλήθος ενοριτών και φίλων.Στο τέλος της εκδηλώσεως  ο Προϊστάμενος του Ναού,π.Τιμόθεος Ηλιάκης,μετέφερε τις ευχές του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ν.Ιωνίας-Φιλαδελφείας κ.Γαβριήλ και ευχαρίστησε εγκάρδια τους παρευρισκομένους, όπως και τις συνεργάτιδές και τους συνεργάτες του στις ενοριακές δραστηριότητες, και ευχήθηκε καλή ευλογημένη και δημιουργική χρονιά σε όλους. 
ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕ ΥΓΕΙΑ 
Ο άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης + 12 Ιουλίου

ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΠΑΙΣΙΟΣ Ο ΚΑΠΠΑΔΟΚΗΣ + 12 ΙΟΥΛΙΟΥ  Ο Άγιος γέροντας Παΐσιος υπήρξε μια από τις πιο φωτισμένες αγίες μορφές της Εκκλησίας μας, ...