Τρίτη, 24 Μαΐου 2016

Η ΤΑΞΙΣ ΤΟΥ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΥ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΩΝ ΠΕΣΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΛΩΣΙΝ ΤΗΣ ΚΠΟΛΕΩΣΕΠΙΜΝΗΜΟΣΥΝΟΣ ΔΕΗΣΙΣ ΥΠΕΡ  ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΩΝ ΠΕΣΟΝΤΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΠΑΛΞΕΩΝ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΔΟΣ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ
Μητροπολίτου Κοζάνης Διονυσίου ΨαριανούΟ Διάκονος  Ευλόγησον Δέσποτα .
Ο Αρχιερεύς η ο Ιερεύς 
Ευλογητός ο Θεός ημών....
Ο Χορός Αμήν..Τα ευλογητάρια κ.λ.π.
μετά δε ταύτα ο Διάκονος Ελέησον ημάς..
Έτι δεόμεθα υπέρ αναπαύσεως των ψυχών των ευκλεώς αγωνισαμένων και ηρωικός  πεσόντων επί των επάλξεων της Βασιλίδος των Πόλεων τελευταίων αυτής προμάχων,Κωνσταντίνου του αειμνήστου ημών Βασιλέως και Αυτοκράτορος,του Παλαιολόγου,και των συν Αυτώ πεσόντων ευσεβών και Ορθοδόξων Χριστιανών,έτι δε και πάντων των εν τη αυτή Πόλει και των απανταχού της Ελληνικής γης εν τοις χρόνοις της δουλείας του Γένους ημών σφαγιασθέντων και μαρτυρικώς θανόντων,υπέρ της Ορθοδόξου ημών Πίστεως και της ενδόξου Ελληνικής ημών Πατρίδος,πατέρων ημών,και υπέρ του συγχωρηθήναι αυτοίς παν πλημμέλημα εκούσιόν τε και ακούσιον.
Ο Χορός Κύριε ελέησον.
Ο Διάκονος 
Όπως Κύριος ο Θεός ημών τάξη τας ψυχάς αυτών ένθα οι Δίκαιοι αναπαύονται.Τα ελέη του Θεού,την βασιλείαν των ουρανών και άφεσιν των εαυτών αμαρτιών παρά Χριστώ τω αθανάτω Βασιλεί και Θεώ ημών αιτησώμεθα. 
Ο Χορός Κύριε ελέησον.
Ο Αρχιερεύς η ο Ιερεύς 
Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών,ο ενανθρωπήσας δια ημάς και αποθανών εν τω Σταυρώ,ο κατελθών εν τω Άδη και τον θάνατον σκυλεύσας,ο αναστάς εκ νεκρών και ζωήν ημίν χαρισάμενος,(ο εν δόξη αναληφθείς εις τούς ουρανούς) και υπέρ της σωτηρίας ημών εντυγχάνων,ο μέλλων πάλιν ελθείν εν δόξη,ίνα κρίνης νεκρούς και ζώντας,Αυτός Κύριε,ο Σωτήρ και η ελπίς ημών,ο της ζωής και του θανάτου κυριεύων,ο εν τη ενανθρωπήσει και τω Πάθει σου λύτρωσιν ημίν δωρησάμενος και διδάγματα σωτήρια δούς,ότι αεί τη Θυσία η νίκη έπεται,και τω Σταυρώ η Ανάστασις ακολουθεί,επάκουσον ημών δεομένων της Σής ισχύος και της Σής φιλανθρωπίας.Ισχύος μεν,ίνα το Έθνος ημών διαφυλάττων, από νίκης εις νίκην οδηγής,και από δόξης εις δόξαν ανάγης, φιλανθρωπίας δε,ίνα τάς ψυχάς τών υπέρ της ιεράς ημών Πίστεως και της ενδόξου ημών Πατρίδος ευκλεώς αγωνισαμένων και ενδόξως πεσόντων, τελευταίων προμάχων της Βασιλίδος των πόλεων, Κωνσταντίνου του πιστού Βασιλέως και Αυτοκράτορος των Ελλήνων και των συν αυτώ, εν τη χορεία των εκλεκτών Σου κατατάξης. Ώσπερ εν τη γη την φάλαγγα των επιλέκτων απετέλεσαν, ούτω και εν τω ουρανώ στρατιάν Αγίων Μαρτύρων συγκροτήτωσαν, και ώσπερ παρ΄ άνθρώποις τίμιοι γεγόνασιν, ούτω παρά Σοί τω Θεώ Άγιοι έστωσαν, τον γαρ αγώνα τον καλόν ηγωνίσαντο και τον δρόμον οι γενναίοι αθληταί νικηφόρως ετέλεσαν, απόδος ούν αυτοίς ο δίκαιος Κριτής, τον της δικαιοσύνης στέφανον. Ημίν δε, ο Θεός, δώρησαι της θυσίας αυτών αεί μνημονεύειν, την δε ανδρείαν αυτών μιμείσθαι, τω γάρ εκείνων θανάτω ημείς ελεύθεροι ζώμεν, και η της τελευτής αυτών ημέρα, της νυν ημών Πατρίδος ημέρα γενέθλιος γέγονεν. Εν τη χειρί Σου Κύριε, ημών η ζωή και ο θάνατος, των τε ατόμων, των τε λαών, Σε ίσμεν ημών την Ανάστασιν και την ζωήν, διόπερ και Σοί ευγνωμόνως την δόξαν και ευχαριστίαν αναπέμπομεν, συν τω ανάρχω Σου Πατρί και τω Παναγίω και Αγαθώ και Ζωοποιώ Σου Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν .
Ο Διάκονος Κύριε ελέησον...Δέσποτα άγιε ευλόγησον..
Ο Αρχιερεύς η ο Ιερεύς την απόλυσιν και στην συνέχεια 
Κωνσταντίνου του αειμνήστου ημών Βασιλέως και Αυτοκράτορος,του Παλαιολόγου, και των συν αυτώ ευκλεώς αγωνισαμμένων και ενδόξως πεσόντων πατέρων ημών επί των επάλξεων της Βασιλίδος των Πόλεων, ΑΙΩΝΙΑ Η ΜΝΗΜΗ.
Ο Χορός Αιωνία η Μνήμη.
Ο Αρχιερεύς
Των κατά την άλωσιν της Βασιλίδος των Πόλεων και εν τοις μετέπειτα χρόνοις της ζοφεράς δουλείας του Γένους ημών υπέρ της ημών Πίστεως και της Πατρίδος θανάτω μαρτυρικώ τελειωθέντων Πατέρων ημών,ΑΙΩΝΙΑ Η ΜΝΗΜΗ. 
Ο Χορός Αιωνία η Μνήμη.
Ο Αρχιερεύς 
Των υπέρ της εθνικής ημών ελευθερίας και αποκαταστάσεως αγωνισαμμένων και πεσόντων εν τοις ιεροίς του Έθνους ημών αγώσιν, ΑΙΩΝΙΑ Η ΜΝΗΜΗ.
Ο Χορός Αιωνία η Μνήμη.
Ο Αρχιερεύς η ο Ιερεύς 
Δι ευχών η Χριστός Ανέστη .   


Συνέντευξη Μητροπολίτου Ν. Ιωνίας Γαβριήλ στα ΝΕΑ 10 -2-2019

Συνέντευξη Μητροπολίτου Ν. Ιωνίας Γαβριήλ στα ΝΕΑ «Η Εκκλησία θα πρέπει να γίνει πιο ανθρώπινη» Του Μάνου Χαραλαμπάκη ...