Κυριακή, 5 Νοεμβρίου 2017

Ομιλία στο προσκύνημα της Αγίας Ζώνης Αρχιμ. Τιμόθεος Ηλιάκης

Σεβαστοί Πατέρες και αγαπητοί Αδελφοί,προσκυνητές της πανακηράτου Θεομητορικής Αγίας Ζώνης. Ιδού σήμερον ενώπιόν μας ευρίσκεται προς προσκύνηση και πνευματική εστίαση, η σεπτή και περιφανής και αδιάφθορος και μυροβλύζουσα Ζώνη της υπερευλογημένης και υπερενδόξου αειπαρθένου Δεσποίνης ημώνΘεοτόκου Μαρίας.   
Ιερό κειμήλιο και αναμνηστικό πολύτιμο της Υπεραγίας Θεοτόκου η τιμία Ζώνη Της. Απετέλει ένα μοκρόν εξάρτημα της ενδυμασίας Της. Και ανήκεν εις τα ατομικά είδη της προσωπικής Αυτής χρήσεως. Αφ ότου όμως περιήλθεν,ως πολύτιμος κληρονομία,εις χείρας των χριστιανών,αποτελεί πλέον σεβάσμιον και πάνσεπτον θησαύρισμα. Δια της φροντίδος ευσεβών Αυτοκρατόρων μετεφέρθη από την αγία Πόλη Ιερουσαλήμ εις την πρωτεύουσαν της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας την Κωνσταντινούπολιν ,και κατετέθη εις θήκην πολύτιμον,δια να αποβεί ιερώτατον προσκύνημα ευσεβών Βασιλέων και ευλαβών Χριστιανών. Μετά δε την Άλωσιν της Βασιλίδος των Πόλεων υπό των Οθωμανών  και κατόπιν πολλών περιπετειών κατέληξε εις Τόπον Ιερόν Χριστιανικόν και Ελληνικόν ο οποίος, σύμφωνα με σεβαστή παράδοση αιώνων, αποτελεί «κλήρον» της Υπεραγίας Θεοτόκου δια τούτο και ονομάζεται «περιβόλι» της Παναγίας και όρος Άγιον  και Ιερόν κατοικούμενο υπό εναρέτων ψυχών αφιερωμένων εις την θείαν Λατρείαν και προσευχήν, εκεί δε εις τον Άθωνα το όρος της μετανοίας και μεταμοφώσεως, επέλεξε ως μόνιμον Αυτής κατοικίαν Μάνδρα ιερή, τόπο άγιο ιδιαίτερα ευλογημένο και αφιερωμένο εις το μεγάλο γεγονός του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου της κλήσεως δηλ. της Παρθένου Μαρίας υπό του Θεού να γίνη Θεοτόκος, να γίνη το όργανον της εκπληρώσεως της προαιωνίου βουλής Του δια την σωτηρίαν του ανθρωπίνου Γένους, κατέστει έτσι ο μοναστκός αυτός Οίκος η πανσεβάσμια Μεγίστη του Βατοπαιδίου Μονή, σκευοφυλάκιο ιερώτατο του πολυτιμοτάτου και πανιερωτάτου ιερού κειμηλίου της Κυρίας και Βασίλισσας των Αγγέλων της Τιμίας Αυτής Ζώνης  η οποία εκ του ιερού Βήματος όπου φυλάσσεται ως μαργαρίτης πολύτιμος, περιζώνει τον κόσμο και διαφυλάττει κάθε άνθρωπο που εναποθέτει επί της ιεράς Αυτής θήκην τον χρυσόν της καρδιάς του,τον λίβανον της προσευχής και τα σμύρνα των δακρύων του. Και ιδού ημείς σήμερον εις τον πανσεβάσμιον τούτον Ναόν, τον Πρώτο της Ιεράς μας Μητροπόλεως, έχουμε το Θεομητορικό τούτο ιερό κειμήλιο ενώπιον μας, το ασπάζωμεθα και το προσκυνούμε, το τιμούμε και το περιβάλουμε με σεβασμό και αγάπη εκ μέσης καρδίας κραυγάζοντες,  « Ελπίς Χριστιανών, Παρθένε Παναγία, δυνάμει της σης Ζώνης, από παντοίας βλάβης ,σους δούλους  περιφύλαττε».   Αγαπητοί μου, η προσκύνηση της πανακηράτου Θεομητορικής αγίας Ζώνης  μας δίδει την αφορμήν να αντλήσουμε από αυτήν εκτός από την ευωδίαν της Χάριτος Αυτής και πλείστα όσα διδάγματα ηθικά μέσα από τα οποία θα βελτιώσουμε την πνευματική μας ζωή περισφίγγοντας αυτήν με την ζώνη ν της ασφαλείας των Θείων Νόμων. Ας ενθυμηθούμε λοιπόν τους λόγους του Κυρίου προς τον Απόστολον Πέτρον, δια των οποίων αποδίδεται κάποια βαθυτέρα ηθική σημασία εις την συνήθη χρήσιν της ζώνης υπό των ανθρώπων.  « Οτε ης νεώτερος εζώννυες σεαυτόν και περιεπάτεις όπου ήθελες,όταν δε γηράσης εκτενείς τας χείρας σου και άλλος σε ζώσει και οίσει όπου ου θέλεις» ( Ιωαν.κα΄18) Σχολιάζοντας τους λόγους τούτους ο μακαριστός λόγιος Μητροπολίτης Πατρών Νικόδημος σημειώνει:  « Στα νειάτα σου, Πέτρε, προτού με γνωρίσεις  και με πλησιάσεις, έζωνες τον εαυτόν σου όπως ήθελες και έκανες ότι σου άρεσε. Ήσουν αδέσμευτος από τις μεγάλες υποχρεώσεις που ανέλαβες κατόπιν απέναντί  Μου. Στην πραγματικότητα εζώνεσο και περιεσφίγγεσο και εσύ από τις ανθρώπινες αδυναμίες, όπως όλοι οι άνθρωποι,οι οποίοι νομίζουν εν τούτοις ότι αυτό είναι ελευθερία και πλήρης  άνεσις και αυτοδιάθεσις . Εις την ώριμον όμως ηλικίαν σου, ανέλαβες αποστολικάς ευθύνας και υποχρεώσεις  και όταν γηράσης, σε αναμένει το μαρτύριον, άλλος θα σε ζώσει και θα σε περιοριορίση, θα υποβληθής  δια βίου εις τους περιορισμούς των εντολών μου και εις τους κινδύνους του αποστολικού αξιώματος που θα φθάση τελικώς μέχρι του οδυνηρού μαρτυρίου». Παρατηρούμε ότι στους λόγους αυτούς ο Κύριος χρησιμοποιεί αφ ενός μεν την φράση «εζώνυες σεαυτόν» δια να περιγράψη την περίπτωσιν του ανθρώπου που δεν ανέλαβε ακόμη συνειδητώς  τις δεσμεύσεις των ηθικών περιορισμών, και «ζώνεται» συνήθως από τις προσωπικές του αδυναμίες, αν μη και από ορισμένες κακίες και τα πάθη του και αφ ετέρου δε την φράση « άλλος σε ζώσει» για την περίπτωση του ανθρώπου που υποβάλλεται και υπόκειται στους περιορισμούς και τις δεσμεύσεις και τους κινδύνους ακόμα του Χριστιανικού καθήκοντος.  Δηλαδή η παρομοίωση  της ζώνης, με την οποία περισφίγγονται  τα ενδύματα και η οσφύς των ανθρώπων, χρησιμοποιείται από τον Κύριο για να εκφράση μια βαθύτερη περίσφιγξη , παρατηρουμένη από δύο όψεις, μία δήθεν ελεύθερη   πράγματι δε ανελεύθερη και δουλική και μια δήθεν αναγκαστική πράγματι δε εκούσια και αυτοπροαίρετη .Διότι απλά νομίζει ότι είναι ελεύθερος και απεριόριστος ο αρνούμενος τον ηθικό φραγμό του νόμου του Θεού, ενώ υποδουλώνεται και περισφίγγεται από την αμαρτία, τα πάθη, την κακία και την διαφθορά που οδηγούν στον θάνατο «τα οψώνια της αμαρτίας θάνατος». Και κακώς θεωρείται ως ανελεύθερος η υποταγή και η συμμόρφωση προς τις εντολές του Θεού, εφόσον με την απόλυτη ελευθερία του αποφασίζει κάθε άνθρωπος να τηρεί και να σέβεται τον θείο Νόμο και να ακολουθήσει την οδό του Κυρίου την «στενήν και τεθλιμμέμην» μεν, αλλά «απάγουσαν εις την ζωήν» . Από της απόψεως αυτής η Ζώνη της Υπεραγίας Θεοτόκου, πλήν της πρακτικής της χρησιμότητος εις την ενδυμασίαν της Παναγίας, συμβολίζει ομολογουμένως  την διάθεσιν και απόφασίν Της να έχει πάντοτε «περιζωσμένην» την οσφύν Αυτής και να είναι έτοιμη πάντοτε και πρόθυμη να εκτελή το θείο θέλημα, οσονδήποτε  δύσκολο και αν είναι τούτο, και οσονδήποτε υπεράνθρωπο και αν φαίνεται . Εκείνη είχε εξ όλης της ψυχής και της καρδίας Αυτής ειλημένη την απόφαση να λέγη και εις την πλέον απίθανο εκδήλωση του θείου θελήματος το «ιδού η δούλη του Κυρίου, γένοιτό μοι κατά το ρήμα σου». Δια τούτο η προσκύνηση της Θεομητορικής αγίας Ζώνης προβάλλει εις τους ευλαβείς Χριστιανούς τούτο το σύνθημα. Να δεχόμεθα ευχαρίστως τις εντολές και το θέλημα του Θεού ως ζώνη ασφαλείας και ποτέ μα ποτέ να μη θεωρούμε τον Θείο Νόμο  ως κλοιό περισφίγγοντα την ζωή μας. Δεν είναι όπως φαντάζονται πολλοί, αβάστακτο φορτίο το Ευαγγέλιο εις την ζωή μας. Αλλά είναι απλώς περιστολή των κακών μας κλίσεων και τάσεων, με τον ήπιο και γλυκύ τρόπο των θείων εντολών, των οποίων η εκπλήρωση ικανοποιεί και αναπαύει τον άνθρωπο ψυχικώς. Είναι ο Νόμος του Θεού αληθινή ζώνη ασφαλείας, η οποία αποχωρίζει και απομακρύνει από το κακό, από την διαφθορά και την εξαχρείωση και διατηρεί τον Χριστιανό μέσα εις τα πλαίσια της ηθικής ανωτερότητος- ηθικής καθαρότητος-εντιμότητος-ευπρέπειας και θεαρέστων πράξεων.  Πατέρες και Αδελφοί προσκυνητές ευλογημένοι της Θεομητορικής Αγίας Ζώνης  η Παναγία Μητέρα του Θεού απλώνει σήμερα την Ζώνη Της υπεράνω όλων μας .Προτείνει την Ζώνη της και μας σκεπάζει δια να μας πεί ότι εις την ζωή μας απαιτείται σύσφιγξη των ηθικών δεσμών και όχι χαλάρωση . Η εποχή μας δυστυχώς επεζήτησε την χαλάρωση. Αλλά η χαλάρωση οδηγεί αφεύκτως εις την τελείαν έκλυσιν των ηθών, εις την διαφθορά και εξαχρείωσι των ανθρώπων και εις την κοινωνική εξαθλίωση. Επιβάλλεται λοιπόν αυστηρότης ηθών και αγνός χριστιανικός βίος. Ας αφήσουμε λοιπόν να μας περίσφιγξη  σαν ζώνη σταθερή ο νόμος του Θεού και ας αποφεύγουμε πάσα χαλάρωση και αβαρία ηθική στις πράξεις μας, για να είμαστε αληθινοί Χριστιανοί, άξιοι των ευλογιών του Θεού και της σκέπης και προστασίας της Κυρίας Θεοτόκου την οποία ιδιαιτέρως παρακαλούμε τούτη την ιερή στιγμή να σκεπάζει με την Χάρη της αγίας αυτής Ζώνης όλο τον ταραγμένο κόσμο και ιδιαίτερα την Πατρίδα μας στις δύσκολες αυτές ημέρες που ζούμε. Να ευλογεί και αγιάζει και προστατεύει τον Πατριάρχη μας στην Πόλη Της την αγαπημένη,  τον Ποιμενάρχη και Μητροπολίτη μας κ. Γαβριήλ, με του οποίου την φροντίδα και μεριμνά του απολαμβάνουμε και προσκυνάμε σήμερα το ιερό τούτο της Ορθοδοξίας κειμήλιο, να περιφρουρεί το αγιώνυμο Όρος και την ιερή του Βατοπαιδίου Μάνδρα τον Καθηγούμενο π. Εφραίμ και τους Πατέρες αυτής τους οποίους και θερμά ευχαριστούμε για την ιδιαίτερη τιμή και ευλογία που μας επιφύλαξαν προσκομίζοντας για δεύτερη φορά στην προσφυγική Μητρόπολη μας την Πανάρχαντον Ζώνη της Παναρχάντου, να διαφυλάττει τον ιερό Κλήρο,τους άρχοντες και τον ευσεβή Λαό μας ορθούς περί την Πίστην, σώους και αβλαβείς από πάσης επηρείας.  «Πάναγνε και Πολυεύσπλαχνε  Δέσποινα, των Χριστιανών παραμύθιον, των θλιβομμένων θερμότατον παρηγόρημα , των αμαρτάντων το ετοιμότατον καταφύγιον, με εγκαταλίπης ημάς ορφανούς της σης αντιλήψεως αλλά φρούρισον και σκέπασον ημάς Αμήν» 
Αρχιμ . Τιμόθεος Ηλιάκης 
Ιερός Μητροπολιτικός Ναός Αγίων Αναργύρων Ν.Ιωνίας Αττικής 
5 Νοεμβρίου 2017 "Της Ελλάδος παιδιά" Αφιέρωμα στη Τραγουδίστρια της Νίκης Σοφία Βέμπο

Με την ευκαιρία της μεγάλης εορτής της Αγίας Σκέπης της Θεοτόκου και της Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940, η Ιερά Μητρόπολη ...